PARTNERS VOOR UW TALENT

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons!

Invensa neemt uw persoonlijke privacy ernstig en streeft ernaar uw persoonsgegevens op een wettelijk correcte en betrouwbare manier te behandelen. Wij zullen alle mogelijke stappen ondernemen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik en om deze veilig te bewaren. Wij vinden het belangrijk u te informeren over de manier waarop we uw persoonsgegevens zullen verzamelen en verwerken.
Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (GDPR/AVG) hieraan stelt.

1. Wie zijn we?

Invensa BVBA, met maatschappelijke zetel te, Hendrik van Veldekesingel 150/115, 3500 Hasselt is de verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde Persoonsgegevens binnen de betekenis van de geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (GDPR/AVG). Onze dienstverlening is onderworpen aan de voorwaarden van het Invensa Privacybeleid.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen en verwerken allen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het professioneel en kwaliteitsvol uitvoeren van onze dienstverlening. Mogelijke gegevens die we van u verzamelen zijn:
– uw voor- en achternaam
– uw adresgegevens
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres
– uw IP-adres
Invensa houdt uitzonderlijk en uitsluitend bijkomende en bijzondere persoonsgegevens bij als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen en voor zover daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door betrokken partijen. Deze gegevens kunnen ons binnen een wettelijk kader of in het kader van subsidiëringen opgevraagd worden.

3. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Invensa verwerkt uw persoonsgegevens om onze dienstverlening aan onze klanten in optimale en professionele omstandigheden kwaliteitsvol uit te kunnen voeren. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:
– telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw deelname aan één van ons diensten.
– een beeld te krijgen van uw professionele talenten en competenties om van daaruit een correcte inschattig te maken betreffende toekomstige professionele uitdagingen.
– opdrachtgevers kwaliteitsvol te adviseren binnen ons dienstenaanbod.
– u via medewerkers en/of digitale kanalen te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn.
– voor eigen bedrijfs- en managementdoeleinden waaronder interne controles en aspecten omtrent bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
– kwaliteitsdoeleinden zoals het bekomen van wettelijke certificeringen, kwaliteitslabels, erkenningen en mandatteringen.
– de kwaliteit en de inhoud van onze dienstverlening te verbeteren en gebruikers beter te ondersteunen.
– verplichte rapportering binnen het kader van bepaalde wettelijke verwachtingen en/of eisen.

4. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Invensa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
In het kader van selectieopdrachten, assessment en development centers houden wij uw persoonsgegevens bij tot 2 jaar na het eerste contact.
In het kader van outplacement en loopbaanbegeleiding bewaren we uw persoonsgegevens omwille van wettelijke verplichtingen gedurende 5 jaar vanaf opstart van de begeleiding.
Uw persoonsgegevens worden na afloop van de respectievelijke termijn uit onze bestanden en uit ons archief verwijderd en vernietigd.

5. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

Invensa verstrekt uw persoonsgegevens enkel en alleen aan haar opdrachtgevers voor de uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In principe worden uw gegevens niet aan andere derden doorgegeven.
In bepaalde omstandigheden, zoals bij het organiseren van evenementen, worden uw persoonsgegevens omwille van veiligheids- of organisatorische redenen doorgegeven aan de organisator van het evenement.
Invensa werkt samen met een aantal derde partijen die, in kader van hun opdracht, uw persoonsgegevens kunnen inkijken. Het gaat bijvoorbeeld om accountants in het kader van onze boekhoudkundige verwerking en een ICT-specialist in het kader van onze digitale beveiliging. Zij zijn echter op de hoogte van ons privacybeleid en onderschrijven dit.

6. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. U kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@invensa.be. Invensa zal zo als snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de 4 weken, op uw verzoek reageren.

7. Wij beschermen uw persoonsgegevens.

Invensa doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Invensa neemt alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn, want uw privacy is belangrijk voor ons!
Enkel geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Ook wanneer wij samenwerken met onderaannnemers, is invensa met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal beveiligen en de richtlijnen hierin volgen.

8. Wijzigingen aan deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is geen statisch document. Het kan en zal in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan. De actuele versie van onze privacyverklaring kan u raadplegen op onze website.

9. Toepassingsgebied.

Het invensa privacybeleid is van toepassingen op al onze diensten en tools die worden aangeboden aan onze klanten. In dit document wordt onder ‘Persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie waarmee een natuurlijke persoon wordt geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd en zoals hierboven nader is beschreven onder ‘Welke persoonsgegevens verzamelen we?’.

10. Bijkomende info

Indien u bijkomende informatie over ons privacybeleid wenst, kan u ons contacteren via info@invensa.be.

Scroll to Top